Navigácia

Zdravá škola

Obezita u detí

Informácie o obezite ako zdravotnom probléme a o zdravom životnom štýle sú tu.


Projekt Zdravá škola

Projekt Zdravá škola má za cieľ podporovať zdravie, fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu, zdravší spôsob života formou pozitívneho ovplyvňovania správania žiakov, ale i učiteľov a rodičov k vlastnému zdraviu, a tým zvýšiť zodpovednosť každého jedinca za svoje zdravie.

Pre dosiahnutie tohto cieľa sme si aj v tomto školskom roku vytýčili úlohy, ktoré sa nám podarilo splniť.

V rámci tvorby životného prostredia sme dbali na výzdobu a čistotu tried.

Počas dní športu v rámci Memoriálu M. Zavarskej sa žiaci zúčastnili rôznych športových aktivít a súťaží, za ktoré získali popredné umiestnenia v rámci okresu a v rámci Slovenska druhé a štvrté miesto.

Počas školského roka sa uskutočnili brigády v okolí školy a  skrášľovanie átria s japonskou záhradou pod odborným dohľadom p. Stankovičovej. Mnohí sa na skrášľovaní okolia školy podieľali počas celého školského roka. Vyučujúci na 1. i 2. stupni spolupracovali  so Strednou odbornou školou záhradníckou (SOŠZ). Žiaci sa zúčastnili podujatia s tematikou ochrany životného prostredia. Žiaci 1. a 2. stupňa sa zúčastnili akcie Deň Zeme na SOŠZ, kde ochutnávali produkty zdravej výživy, pili bylinkové čaje a vypočuli si prednášky o účinkoch rôznych bylín, mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi drevinami, zasadiť si rastliny a zobrať si ich domov. Žiaci 2. stupňa vytvárali projekty na tému Zdravá strava. Niektoré triedy 1. a 2. stupňa navštívili včelársky chodník v Drahovciach, kde sa oboznámili so životom včiel a ich významom pre život na našej planéte. Žiaci ôsmych ročníkov navštívili Prírodovedné múzeum, kde sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o vývoji života na zemi. Taktiež vypracovali projekty s názvom Geologické zaujímavosti. Žiaci 5. , 6. a 8. ročníka  využívali e-larningovú učebnicu. Žiaci 3. až 9. ročníka sa zúčastnili zaujímavého podujatia Dravce. Oboznámili sa asi s 30 druhmi dravcov, spôsobom ich lovu a zaujímavosťami z ich života. Žiaci našej školy sa zúčastnili podujatia Deň Zeme, v rámci ktorého pomáhali zbierať odpadky okolo Váhu a potoku Dubová.

Škola zorganizovala zber papiera do ktorého sa aktívne zapojila väčšina žiakov školy.

Dostatok času sme venovali pokračovaniu a realizácii učiva Ochrana človeka a prírody praktickými formami vyučovania v jednotlivých ročníkoch. V rámci Národného programu podpory zdravia sme sa snažili prispieť k zlepšeniu verejného zdravia, posilňovali sme u žiakov zodpovedný prístup k svojmu zdraviu, informovali sme ich o prevencii pred civilizačnými chorobami, posilňovali sme ich zdravý životný štýl, pričom si osvojovali zásady zdravého spôsobu života. Nové poznatky získavali aj z násteniek v škole, ktoré boli zamerané na ochranu životného prostredia, chránené druhy rastlín a živočíchov a chránené územia SR.

V rámci environmentálnej výchovy sa vo všetkých triedach snažíme šetriť vodou a elektrickou energiou. V škole separujeme odpad – na chodbách máme zberné nádoby na papier, plast a tetrapaky. Škola v rámci kraja patrí medzi najekologickejšie.

V rámci rozvoja pohybových aktivít sa siedmaci zúčastnili lyžiarskeho kurzu s našimi inštruktormi. Pre žiakov 1. stupňa škola organizuje každý rok týždenné pobyty v prírode. Tento školský rok sa ŠvP zúčastnili triedy  2.B, 2.C, 3.A, 3.C, 3.D a 4.A. Žiaci 1. – 4. ročníka  sa v rámci hodín telesnej výchovy zúčastňovali plaveckého výcviku. Druháci v rámci telesnej výchovy a ostatné triedy 1. stupňa v rámci športových krúžkov chodili na korčuľovanie.

Deti zo školského klubu absolvovali rôzne výlety a exkurzie.

Škola podporuje rozvoj talentu pohybovo nadaných žiakov, ktorí sa aj v tomto školskom roku zúčastňovali športových súťaží vyhlasovaných Slovenskou asociáciou športu v spolupráci s MŠ SR. Žiaci získali 1. miesta v cezpoľnom behu, v atletike, vo volejbale, bedmintone ( 2. miesto), vo futsale (3. miesto), v gymnastickom štvorboji (1. a 3.  miesto), vo futbale 1. a 3. miesto a boli úspešní aj v ďalších disciplínach. Na Piešťanských hrách získala škola opäť 1. miesto. Za výborné športové výsledky získala ZŠ Brezová titul ŠKOLA ROKA v športe. Športovcami roka v rámci okresu sa opäť stali žiaci našej školy: Jančovičová Ema a Gono Miroslav. Mladší žiaci sa zúčastnili súťaže Kinderiáda (2. miesto),  McDonald´s Cup (1. miesto v okrese, 6. miesto v kraji). Pre žiakov 1. stupňa bol zorganizovaný ďalší ročník Majstrovstiev v atletike.

V súvislosti so zdravým rozvojom detí škola spolupracuje so zubnou lekárkou, ktorá vykonáva pravidelné prehliadky, na ktorých si deti vštepujú zásady starostlivosti o chrup. Počas veľkých prestávok umožňujeme deťom pohyb na čerstvom vzduchu v areáli školy.

V školskej jedálni bola umiestnená nástenka propagujúca zdravú výživu a jej najdôležitejšie zložky. Zdravej výžive, ako aj celkovému zdravému spôsobu života, sa žiaci dostatočne venovali aj na hodinách biológie,  prírodovedy a prvouky.

Škola dbá tiež na úroveň poznania bližšieho i širšieho okolia nášho mesta, ako aj významných miest našej vlasti. Počas roka mali žiaci možnosť poznať v rámci exkurzií a školských výletov mnohé zaujímavé miesta. Napríklad žiaci 1. stupňa navštívili Oravu, Bratislavu, Vychylovku, Nízke Tatry, Martin, Čičmany, Driny, Červený Kameň, Bradlo, Košariská,  Moravu. Žiaci vyšších ročníkov navštívili napríklad Bratislavu, Banskú Štiavnicu, Partizánske a Hlohovec. Na výletoch a exkurziách získali nové poznatky a informácie z histórie, dozvedeli sa veľa o spôsobe života v navštívených slovenských mestách, o faune a flóre rôznych oblastí Slovenska a okolitých štátov.

Do realizácie úloh vyplývajúcich z projektu Zdravá škola sa zapojili všetci učitelia spolu so žiakmi. Svojou každodennou prácou v rámci projektu sa pedagógovia snažia vytvárať pre žiakov optimálne pracovné prostredie pre rozvoj ich fyzického i duševného zdravia, pričom nezabúdajú na ochranu vlastného zdravia pri vyučovacom procese.

 

Fotogaléria