Navigácia

Profil Verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola Brezová 19, Piešťany je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
 
Identifikácia verejného obstarávateľa:
 
Základná škola
Brezová 19
921 01 Piešťany
 
zastúpená: Mgr. Vilém Vrba
IČO: 36 080 331

DIČ: 2021360594

 

Fotogaléria