Navigácia

O škole

Profil školy

V školskom roku 2016/2017 školu navštevuje 678 žiakov, z toho 333 dievčat (49,12 %)

V 1. – 4. ročníku je 333 žiakov – 15 tried

V 5. – 9. ročníku je 345 žiakov – 15 tried

Priemerný počet žiakov v triedach 1. – 4. roč. je 22,2.žiakov,

Priemerný počet žiakov v triedach 5. – 9. roč. je 23 žiakov

Školský klub navštevuje  339 žiakov.

 

S deťmi pracuje:

  • v 1. – 4. roč. 16 pedagógov
  • v 5. – 9. roč. 24 pedagógov
  • v ŠKD 12 vychovávateliek   

 

Anglický jazyk sa učí 678 žiakov, nemecký jazyk 1814 žiakov, náboženskú výchovu 430 žiakov, etickú výchovu 233 žiakov.

Vyučovací jazyk je slovenský.

Poradenstvo poskytuje školský psychológ a výchovný poradca.

Mnohé deti v ZŠ Brezová sú veľmi nadané, talentované a svojimi rodičmi cieľavedome usmerňované. Dosahujú výborné výsledky vo vzdelávaní alebo v reprezentácii školy na rôznych súťažiach. Tieto skutočnosti je potrebné akceptovať pri výbere a zostavovaní školského kurikula. Školské kurikulum má niekoľko úrovní. Jednu z nich predstavujú štátom určené dokumenty ŠVP, učebné plány a osnovy, obsahový a výkonový štandard. Riaditeľ po prerokovaní v rade školy ako samosprávnom orgáne a v pedagogickej rade ako poradnom orgáne školy, volí optimálnu verziu ŠkVP – učebného plánu pre jednotlivé triedy a predmety.

Úlohou poradných a pomocných orgánov riaditeľa školy, predovšetkým metodických združení a predmetových komisií, je vypracovať do ŠkVP učebné osnovy, konkrétne tabuľky s rozpracovaním obsahového a výkonového štandardu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a pripravované zmeny sa ako optimálne riešenie javí takto zostavený učebný plán.

Vyučovací proces prebieha podľa týchto variantov:

  • ŠVP a ŠkVP pre žiakov     3. – 4. roč. (ISCED 1)
  • ŠVP a ŠkVP pre žiakov     7. – 9. roč. (ISCED 2)
  • I ŠVP a i ŠkVP pre žiakov 1. – 2. roč. (ISCED 1)
  • I ŠVP a i ŠkVP pre žiakov 5. – 6. roč. (ISCED 2)

 

Na škole máme zriadené odborné učebne  (cudzích jazykov, dielenskú učebňu, učebne chémie, prírodopisu, hudobnej výchovy, multimediálnu a počítačovú  učebňu, učebňu etickej výchovy a tri telocvične)

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelania sa v dnešnej dobe stala informatika, ktorá sa zaradila popri vyučovaní cudzích jazykov ako ďalšia priorita našej školy. V súčasnosti sa vyučuje v povinnom predmete informatiky.

S ohľadom na potreby európskeho vzdelávacieho systému aplikujú učitelia školy  humánno – tvorivé koncepcie vyučovania. K najobľúbenejším a žiakmi najpreferovanejším patrí projektové vyučovanie, ktoré poskytuje žiakom možnosť rozvoja kľúčových kompetencií. Škola ponúka predovšetkým kvalitnú výchovu a vzdelávanie, snahou je, aby úroveň vzdelávania aj napriek spoločenským trendom nepoklesla. V celoštátnom meraní Testovanie - 9 žiaci deviatych ročníkov pravidelne dosahujú nadpriemerné výsledky zo slovenského jazyka a matematiky.  No napriek uvedeným faktom so súčasným stavom nie sme spokojní a hľadáme cesty na jeho zlepšenie.

Demografický vývoj ovplyvní sieť základných škôl, prípadne ich naplnenosť. Chceme zabezpečiť, aby sa  práca detí a učiteľov uberala správnym tempom, smerom, dosiahnuť vysokú kvalitu vedomostí. Výsledky vo vedomostných súťažiach, prijímacích pohovoroch, mimoškolské aktivity ovplyvnia záujem  rodičov o umiestnenie detí v našej škole

Základná škola, Brezová 19, Piešťany je plno-organizovaná škola s ročníkmi 1. – 9. V jednotlivých ročníkoch sú spravidla zriaďované tri až štyri paralelné triedy.  Škola je situovaná na sídlisku Juh. Má dobrú dostupnosť a výhodnú polohu pre činnosť hokejových tried – blízkosť zimného štadióna, vybudované hokejbalové ihrisko v areáli školy na letnú prípravu.

ZŠ Brezová patrí medzi školy, v ktorých napriek niekoľkoročnému postupnému poklesu bolo v porovnaní s inými školami dosť žiakov, od čoho sa odrážali aj ďalšie ukazovatele, predovšetkým vo využiteľnosti budovy, ekonomiky a hospodárnosti prevádzky školy.

Školský rok

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Počet žiakov

695

728

706

685

678

Počet pedag./nepedag. zamestnancov

55/26

56/26

56/26

55/26

53/26

 

Spokojnosť s prácou školy môžeme vidieť na množstve prihlásených detí do prvého ročníka aj do ostatných ročníkov.

 

 

Fotogaléria