Navigácia

Školský parlament

Úvod

Vítame Vás na stránkach Školského parlamentu. Školský parlament je iniciatívnym pomocným orgánom vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti vzdelávania a výchovy na základnej škole.

Poslaním Školského parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, zlepšovanie vzájomných vzťahov žiakov a učiteľov v škole či hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

Školský parlament taktiež umožňuje vedeniu školy odhaľovať nežiadúce javy na škole, ako sú nedorozumenia medzi žiakmi a učiteľmi, šikanovanie zo strany spolužiakov či učiteľov, užívanie drog, fajčenie... Pripomienky Školského parlamentu môžu byť podnetom na zlepšenie práce školy.

Aktívna práca Školského parlamentu môže:

  • meniť negatívne postoje žiakov ku škole,
  • zlepšiť vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi,
  • zlepšiť vzťahy medzi žiakmi navzájom,
  • slušne vyjadrovať svoje názory,
  • v neposlednom rade podporovať pocit zodpovednosti,
  • organizovať aktivity podporujúce humánnosť, spoločenskú etiketu,...
  • vedieť vyjadriť prosociálne a empatické správanie
  • vedieť vyhodnotiť následky správania

 

 

Fotogaléria