Navigácia

Dokumenty

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 tu

Zriaďovacia listina tu

Organizačný poriadok 2014 tu

Školský poriadok 2022/2023 tu pre ŠKD tu

Kritéria hodnotenia - primárne vzdelávanie tu

Kritéria hodnotenia - nižššie stredné vzdelávanie tu 

Hodnotenie a klasifikácia tu

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy  tu

Prevádzkový poriadok 2018 tu a prílohy sú tu

Sprievodca školským rokom 2022/2023 je tu

Inovovaný štátny vzdelávací program tu

Štátny vzdelávací program tu

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie tu

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie tu

Inovovaný výchovný program Školského klubu detí tu

 
TLAČIVÁ PRE RODIČOV

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka tu, návštevníka tu

Žiadosť o uvoľnenie tu

Informovaný súhlas tu

Súhlas zákonného zástupcu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tu

Žiadosť o oslobodenie od vyučovacieho predmetu tu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ tu

Žiadosť o individuálne začlenenie tu

ŽIAK V ZAHRANIČÍ

Žiadosť o plnenie školskej dochádzky mimo územia SR tu

Pomôcka pre rodičov tu

Zmeny pri plnení povinnej školskej dochádzky v zahraničí tu

 

 

 

 

Fotogaléria