Navigácia

Dokumenty

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 tu

Zriaďovacia listina tu

Organizačný poriadok tu

Školský poriadok tu

Vnútorný poriadok ŠKD tu

Kritéria hodnotenia - primárne vzdelávanie tu

Kritéria hodnotenia - nižššie stredné vzdelávanie tu

Kritériá hodnotenia vyučovacích predmetov pre žiakov - cudzincov tu

Prevádzkový poriadok tu a  prevádzkový poridok ŠKD tu, prílohy sú tu

Inovovaný štátny vzdelávací program tu

Štátny vzdelávací program tu

Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie tu

Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie tu

Výchovný program Školského klubu detí tu

 
TLAČIVÁ PRE RODIČOV

Žiadosť o uvoľnenie tu

Informovaný súhlas tu

Súhlas zákonného zástupcu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tu

Žiadosť o oslobodenie od vyučovacieho predmetu tu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ tu

Žiadosť o individuálne začlenenie tu

ŽIAK V ZAHRANIČÍ

Žiadosť o plnenie školskej dochádzky mimo územia SR tu

Pomôcka pre rodičov tu

Zmeny pri plnení povinnej školskej dochádzky v zahraničí tu

RÔZNE

Darovacia zmluva RZ tu

 

 

 

 

Fotogaléria