Navigácia

Dokumenty

Vyhodnocovacia správa za školský rok 2018/2019 tu

Zriaďovacia listina tu

Organizačný poriadok 2014 tu

Školský poriadok 2020/2021 tu pre ŠKD tu

Kritéria hodnotenia - primárne vzdelávanie tu

Kritéria hodnotenia - nižššie stredné vzdelávanie tu

Hodnotenie a klasifikácia tu

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy  tu

Prevádzkový poriadok 2018 tu a prílohy sú tu

Pedagogicko-organizačné pokyny 2019/20 tu

Inovovaný štátny vzdelávací program tu

Štátny vzdelávací program tu

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie tu

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie tu

Inovovaný výchovný program Školského klubu detí tu

 
TLAČIVÁ PRE RODIČOV

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti tu

Žiadosť o uvoľnenie tu

Informovaný súhlas tu

Súhlas zákonného zástupcu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tu

Žiadosť o oslobodenie od vyučovacieho predmetu tu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ tu

Žiadosť o individuálne začlenenie tu

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Dotazník k zápisu do 1. ročníka tu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka tu

Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky tu

ŽIAK V ZAHRANIČÍ

Žiadosť o plnenie školskej dochádzky mimo územia SR tu

Pomôcka pre rodičov tu

Zmeny pri plnení povinnej školskej dochádzky v zahraničí tu

 

 

 

 

Fotogaléria