Navigácia

Informácie

Informácie pre stravníkov

 

INFORMÁCIA A POKYNY PRE RODIČOV K OBEDOM ZADARMO OD 1.5.2023 

 

Nárok na obedy zadarmo má žiak:

 • ak je v daný deň v škole prítomný a zúčastní sa vyučovania alebo inej školskej a mimoškolskej aktivity
 • ak pri odbere stravy bude “odčipnutý“
 • ak v daný deň náhle ochorie, môže mu rodič stravu odobrať

 

Ďalšie pokyny a informácie:

 • ak sa žiak pre chorobu alebo z iných dôvodov nezúčastní vyučovania, je rodič povinný dieťa zo stravy bezodkladne odhlásiť. V opačnom prípade rodič uhrádza dotáciu v plnej výške.
 • v prípade, že žiak nie je v škole prítomný z dôvodu školskej, mimoškolskej akcie alebo podujatia (napr. reprezentácia školy, výlety, škola v prírode a pod.) je škola povinná takéhoto žiaka zo stravy odhlásiť.
 • Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany dňa 27.04.2023 schválilo VZN č. 2/2023, ktoré zmenilo VZN č. 14/2022 vo výške príspevku zákonných zástupcov na úhradu režijných nákladov za jeden odobratý obed pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ na 0,40 eura.
 • VZN č. 2/2023 bude zverejnené na stránke školy po 15.5.2023.
 • dňa 27.4.2023 na Rade rodičov ZŠ Brezová 19, Piešťany boli všetky tieto informácie prerokované
 • v prípade ďalších informácií sa kontaktujte na vedúcu ŠJ

 


ZMENA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ NA STRAVU

 

od 1.8.2021 sa zmenili podmienky poskytovania dotácií na stravu.

Zákonný zástupca (rodič) si môže uplatniť:

 • zvýšený daňový bonus alebo
 • dotáciu na stravu.

 

V prípade, že  si uplatní  dotáciu  na stravu, musí vypísať čestné vyhlásenie, že  si neuplatní daňový bonus a toto vyhlásenie doručiť  do ŠJ osobne, poštou alebo mailom na adresu jedalenbrezova@gmail.com.

Deti z rodín v hmotnej núdzi predložia potvrdenie z ÚPSVaR.

 

 

Fotogaléria