Navigácia

Informácie

Informácie pre stravníkov

 

Základná škola-zariadenie školského stravovania, ul. Brezová 19, Piešťany
 

Stránka, ktorá informuje občanov

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zriaďovateľ:                               MESTO Piešťany, Nám. SNP

Riaditeľka základnej školy:        RNDr. Fačkovcová Bronislava, tel. č.: 033/76 233 07

Vedúca školskej jedálne:            Fulajtarová Zuzana, tel. č.: 033/76 252 76

Admin. pracovníčka:                  Šellerová Denisa - evidencia stravníkov, tel. č.: 033/76 252 76

Hlavný kuchár:                           Putera Juraj

 

Počet pracovníkov v kuchyni:         11

Počet pracovníkov vo výdajni:        3 /na skrátený úväzok/

Počet pripravovaných pokrmov: 800 /z toho 180 obedov vyvážaných do výdajne ZŠ M.R. Štefánika na Vajanského ulici v PN/

 

Aktuálny JL je k nahliadnutiu na webovej stránke školy:

www.zsbrepy.edupage.sk v sekcii Školská jedáleň.

 

Zariadenie metodicky usmerňuje:

Odbor školstva Trnava, Vajanského 2, tel. č.: 033/55 501 11

Radca pre zariadenia šk. stravovania:  Mgr. Nádaská Oľga, tel. č.: 033/55 502 42

MsÚ Piešťany OSaŠS-Školstvo, tel. č.: 033/77 654 64

 

Kontroly v zariadení ŠS vykonávajú:

Pracovníci kontroly MsÚ v Piešťanoch

Radca pre zariadenia ŠS

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, tel. č.: 033/55 128 61

 

Zariadenie školského stavovania sa riadi zákonmi a vyhláškami, ktoré vydáva:

Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Interné smernice Základnej školy

Výška úhrady za jeden obed pre žiaka od 01.09.2019:

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na stravovanie podľa  § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude uhrádzať rodič  podľa podmienok určených vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Piešťany.

Od 1.9.2019 má žiak  v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa vo výške  1,20 €. Dotácia bude poskytnutá  iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania a odoberie stravu, preto je zákonný zástupca žiaka povinný v prípade neúčasti  na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť.

Výška úhrady príspevku na stravovanie za  mesiace september 2019 a január 2020 bude do poskytnutia dotácie z ÚPSVAR  v nasledovnej výške:

                                           Výška finančného limitu + réžia                          Úhrada rodiča

 • obed I. stupeň (1.-4.r.) :         1,15 € +  0,30 = 1,45 €                              1,45 € za obed
 • obed II. stupeň (5.-9.r.):         1,23 € +  0,30 = 1,53 €                              1,53 € za obed

Hmotná núdza:

                                           Výška finančného limitu + réžia                          Úhrada rodiča

 • obed I. stupeň (1.-4.r.) :          1,15 € +  0 = 1,15 €                                  1,15 € za obed
 • obed II. stupeň (5.-9.r.):          1,23 € +  0 = 1,23 €                                  1,23 € za obed

 

Výška úhrady príspevku na stravovanie  po poskytnutí dotácie z ÚPSVaR bude v nasledovnej výške:

                                           Výška finančného limitu + réžia            Výška dotácie         Úhrada rodiča

 • obed I. stupeň (1.-4.r.) :          1,15 € +  0,30 = 1,45 €                    1,20 €                    0,25 € za obed
 • obed II. stupeň (5.-9.r.):          1,23 € +  0,30 = 1,53 €                    1,20 €                    0,33 € za obed

Hmotná núdza:

                                            Výška finančného limitu + réžia            Výška dotácie         Úhrada rodiča

 • obed I. stupeň (1.-4.r.) :           1,15 € + 0 = 1,15 €                         1,20 €                    0,00 € za obed
 • obed II. stupeň (5.-9.r.):           1,23 € + 0 = 1,23 €                         1,20 €                    0,03 € za obed

Výška úhrady za jeden obed pre dospelého stravníka:

1,33 € + réžia 1,33 = 2,66 €

Od 1.2.2019 sa zmenila aj výška režijných nákladov u dospelých a cudzích stravníkov z pôvodného 1,45 € na 1,33 €.

Spôsob úhrady stravného

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci formou:

 • poštovou poukážkou, na ktorej bude uvedená čiastka, ktorú má stravník uhradiť
 •  trvalým príkazom na účet ŠJ: IBAN SK 67 1100 0000 0026 2273 9327
 •  internet bankingom na účet ŠJ: IBAN SK 67 1100 0000 0026 2273 9327

             (čiastku, ktorú má stravník uhradiť Vám budeme mesačne vyčíslovať na poštovej poukážke)

 

Poštovú poukážku na úhradu stravného obdrží Vaše dieťa v triede približne 10. deň v mesiaci. U súrodencov obdrží poštovú poukážku vždy starší súrodenec so sumou za obidvoch. Najvhodnejšia forma úhrady je trvalý príkaz z účtu zadaný k 15. dňu v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Všetci stravníci, ktorým nabehne platba za stravu na účet školskej jedálne /ďalej len ŠJ/, alebo sa preukážu dokladom o platbe v ŠJ, budú automaticky počítaní na stravu. Stravníci, ktorí nebudú mať stravu uhradenú, obdržia obed až od toho dňa, kedy zaevidujeme platbu na účte ŠJ, resp. kedy bude odovzdaný potvrdený ústrižok z poštovej poukážky.

Každý stravník je povinný si zakúpiť bezkontaktný čip za poplatok, na základe ktorého vieme pri výdaji identifikovať, či má stravník uhradenú stravu.

Odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť žiaka zo stravy alebo prihlásiť na stravu je potrebné  najneskôr  do 13,00 hod. deň vopred na nasledujúci deň. Odhlásenie je možné: online na https://zsbrepy.edupage.org, telefonicky na tel. č.:  033/76 252 76, osobne v kancelárií ŠJ a cez box v ŠJ.

V prípade, že rodič žiaka zo stravy neodhlási alebo sa žiak zúčastní vyučovania, ale stravu neodoberie,  na základe čoho mu nebude poskytnutá dotácia  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, rodič uhradí plnú výšku príspevku na stravovanie v zmysle platného VZN Mesta Piešťany:

 • obed I. stupeň (1.-4.r.) :   1,45 € za 1 obed
 • obed II. stupeň (5.-9.r.):   1,53 € za 1 obed

Hmotná núdza:

 • obed I. stupeň (1.-4.r.) :   1,15 € za 1 obed
 • obed II. stupeň (5.-9.r.):   1,23 € za 1 obed

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 13,30 hod. a však tá bude spoplatnená v zmysle zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciach ako je uvedené vyššie.

Odhlasovanie zo stravy na konci školského roka

Z dôvodu koncoročnej uzávierky a vyčerpania zásob potravín, žiadame všetkých stravníkov, ktorí sa budú chcieť  odhlásiť zo stravy, aby sa odhlasovali najneskôr do 20.06. do 13,00 hod. To znamená, že po uvedenom dátume nebudeme odhlasovať zo stravy, nakoľko sa už nebudú dať ponížiť objednávky. V prípade ochorenia je možné stravu odoberať do obedára.

Odhlasovanie hromadných akcií

Odhlasovanie zo stravy viac ako 10 žiakov na jeden deň žiadame nahlásiť minimálne dva týždne vopred /z dôvodu poníženia objednávok na tovar/.

Vyúčtovnie preplatkov na stravnom

Preplatky na stravnom odpočítavame v platbe stravného na nasledujúci mesiac. Vzhľadom na to, že poukážky na stravu vystavujeme k 10. dňu v bežnom mesiaci, sú odpočítané aj odhlášky do tohoto dňa. Odhlášky po 10. dni sú odpočítané až v ďalšej platbe. Preplatky na stravnom u platcov s trvalým príkazom sú evidované a po skončení šk. roka vrátené jednou sumou na účet.

Platby za stravu na september

Všetci stravníci, ktorí búdu pokračovať v stravovaní v ďalšom šk. roku, obdržia poštové poukážky na úhradu stravného na mesiac september približne okolo 20. júna, tie sú potrebné uhradiť najneskôr do 20. augusta.

Čas výdaja obeda ZŠ Brezová:

11,20 – 13,45 hod.

Čas výdaja obeda ZŠ M. R. Štefánika - výdajňa:

11,45 – 13,45 hod.

 

Vedúca zariadenia šk. stravovania: Fulajtarová Zuzana

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria