Navigácia

COMENIUS

Nová podstrana

Udržateľný vývoj je taký vývoj, ktorý umožňuje uspokojovať potreby súčasnej generácie bez zmenšovania možností uspokojovať potreby budúcich  generácií, uviedla v roku 1987 G.H. BRUNTDLAND v správe  Svetovej komisie pre životné prostredie a rozvoj pod názvom „Naša spoločná budúcnosť“.

Neustále sa zvyšujúce požiadavky sociálno-ekonomického systému na prírodné zdroje majú deštruktívne účinky a presahujú možnosti Zeme uspokojovať ich. Zvýšené vyčerpávanie neobnoviteľných prírodných zdrojov začalo mať merateľné negatívne dôsledky na sociálno-ekonomický rozvoj a na kvalitu života.

Tento projekt hľadá spôsob ako pretransformovať teoretické vzdelávanie budúcich spotrebiteľov na cielenú výchovnú prax s cieľom vychovať kritických a zodpovedných ľudí, ktorí budú robiť správne rozhodnutia a nedevastovať prírodu.

Projekty založené na spolupráci škôl rôznych krajín Európy poskytujú veľké možnosti dosiahnuť tieto ciele. Poskytujú jedinečnú možnosť pre celú spoločnosť zapojenú do vzdelávacieho procesu (rodičia, žiaci, pedagógovia) oboznámiť sa so súčasným stavom.

Škola je miesto, kde žiaci dostávajú akademické poznatky o svete, jeho zákonoch a vzťahoch. Je  to tiež miesto, kde sa výchovou u žiakov zvnútorňujú normy, postoje a istoty, ktoré tvoria ich pohľad na svet, jeho zákony a vzťahy.

Touto multilaterálnou spoluprácou škôl ponúkame školám výchovno-vzdelávacie modely (didaktické materiály), s ktorými budú pracovať.

Fotogaléria