Navigácia

Úlohy a výstupy

Nadpis

Rozdelenie úloh

Koordinátorom projektu je škola C.E.I.P. de Lourido v Španielsku. Od nej budú prideľované rôzne úlohy partnerským školám. Prvé stretnutie sa uskutoční v škole koordinátora v Poio v Španielsku. Na tomto stretnutí sa partneri dohodnú na úlohách na prvý rok  (forma práce, čas doručenia koordinátorovi, atď.) a zostavia plán materiálov, ktoré budú vypracovávať. Partnerské školy budú udržiavať týždenný kontakt s koordinátorom aj medzi sebou. Videokonferencia medzi partnermi bude jednou z možných foriem komunikácie. Možnosť vytvoriť uzavreté fórum medzi partnerskými školami bude slúžiť na komunikáciu medzi žiakmi, ktorí si budú môcť vymeniť skúsenosti a podeliť sa o výsledky vypracovaných úloh.

Do práce na tomto projekte sa zapoja aj učitelia a riaditeľ, ktorí budú požiadaní o vypracovanie zadaných častí projektu na ich hodinách. Hodina každého učiteľa bude implementovaná v učebnom programe, ktorý vypracujeme. Pred projektovým stretnutím budú učitelia na škole požiadaní o názor ku projektovým aktivitám, ktorý potom môžu ich reprezentanti na stretnutí predložiť, poprípade projekt upraviť.

Školy naučia žiakov ako šetriť zdroje, triediť a redukovať odpad, recyklovať, poučia ich o klimatických zmenách, o primeranej spotrebe, ...
Zmyslom projektu je implementácia rôznych aktivít, ktoré už na školách prebiehajú, a nových aktivít, ktoré budú vypracované, do učebných osnov v rámci hodín, materiálov, hier, prehliadok, ...

Hodnotenie a využitie výsledkov

Hodnotenie chápeme z dvoch uhlov pohľadu:
·       Hodnotenie projektu
Deti zhodnotia aktivity a vývoj projektu pomocou „smajlíkov“, písaného textu...
·       Hodnotenie vývoja projektu
Pre toto hodnotenie sa budú brať do úvahy nasledovné aspekty:
- súvislosti, spojitosti a logickosť
- miera reality
- vplyv na učiteľský zbor
- realizovateľnosť
- prepracovanie, úprava a adaptácia projektu
- čas a trvanie projektu (ako dlho bude trvať)
Pre hodnotenie vývoja projektu bude tento aspekt slúžiť ako kontrolný bod cieľov projektu
- návrat k pôvodným myšlienkam
- prospešnosť vypracovaných materiálov pre dosiahnutie navrhovaných cieľov
- vnímanie a prijatie základných myšlienok
- grafické prezentácie informácií
- stupeň spolupráce na všetkých navrhovaných aktivitách
- analýza dopadov projektu v edukačnom procese
- miera motivácie a zodpovednosti
- dopad na vzdelávací proces a na miestne obyvateľstvo
- systematické pozorovanie zmien vykonávaných žiakmi, ktorí počas realizácie projektu vystupujú ako zodpovední spotrebitelia
- možnosti pokračovania projektu
Na stretnutiach sa budeme zaoberať názormi kolegov a žiakov na časti projektu a podľa požiadaviek budeme meniť program projektu. Budeme prezentovať obrázky, videá... z našej práce.

Výsledky realizovaných postupov a vypracované produkty sa budú rozširovať medzi partnermi cez internet, elektronickou poštou alebo klasickou poštou podľa potreby. Vyrobené didaktické materiály sa budú zasielať klasickou poštou. Obrázky, prezentácie aktivít, katalógy hier a iné materiály sa budú posielať elektronickou poštou. Pomocou webu budú mať všetci partneri projektu prístup ku všetkým materiálom vytvoreným ostatnými školami. Web bude tiež slúžiť ako okienko aktualít, takže školské spoločenstvá budú informované o práve prebiehajúcej práci. Lokálna tlač bude požiadaná o informovanie a fotografickú prezentáciu projektu. Na dni otvorených dverí bude na škole vyčlenené miesto, kde si návštevníci budú môcť pozrieť výsledky práce na projekte (texty, obrázky, články, materiály a pomôcky). Taktiež sa budú môcť dozvedieť viac o ostatných partneroch projektu.

Fotogaléria