Navigácia

Prínos projektu

Prínos projektu

Prínos projektu

 

Chceme naplánovať a vykonávať všetky aktivity spoločne so všetkými partnerskými školami. Vložiť do projektu aktivity a poznanie rôznych kultúr, tradícií a rôznych krajín. Chceme vypracovať výukový program, v ktorom môžeme použiť informácie (o produktoch, obnoviteľných zdrojoch energie, podnebí,...), ktoré získame z  rôznych krajín.
Dokonca je možnosť, že navrhované činnosti môžu byť zapracované do priebežnej spolupráce a trvalých výhod v celoeurópskom meradle tohto projektu.

V našich krajinách je nízke povedomie ochrany životného prostredia medzi mladými ľuďmi. Majú vysokú toleranciu voči neporiadku, znečisťovaniu životného prostredia, smetiam na uliciach, aj v prírode.
Radi by sme im priniesli témy, ktoré by mladých podnietili k tomu, aby začali premýšľať o sebe, o druhých a o význame životného prostredia v ich živote. Chceli by sme im ponúknuť šancu venovať pozornosť zmysluplným aktivitám, umožniť im spoznávať iné kultúry, životné štýly. Očakávame, že skúsenosť zo spolupráce s inými mladými ľuďmi z rôznych kultúr by mohla zmeniť ich postoj k vnímaniu životného prostredia a viesť ich k zodpovednejšiemu správaniu. Spolupráca s partnerskými školami obohatí všetkých účastníkov o poznanie, skúsenosti, didaktické materiály a vzťahy.
Všeobecne chceme viesť žiakov a ich rodičov  k správnemu postoju ako zachrániť klímu, zvažovať pred kupovaním, ...
Chceme poskytnúť učiteľom výukový program, ktorý budú môcť používať pre svoje deti a zlepšiť ich poznanie didaktických materiálov používaných v ostatných európskych krajinách. Budeme sa snažiť o otvorený prístup a neustále konzultovanie ďalšieho postupu.
Chceme vypracovať výukový program v škole s názvom „Cesta k lepšej klíme“ a zahrnúť do neho predmety nášho každodenného života: balíčky s obedom, produkovanie menšieho odpadu, premýšľať pred nákupom, ...
Okrem toho sme si istí, že tento projekt prispeje k:
- Zdokonaľovaniu sa  v práci s NTIC.
- Zvýšeniu európskej dimenzie občianstva: všetky zúčastnené školy sa budú podieľať na spolupráci.
- Zmene formy práce, individuálna práca sa zmení na spoluprácu.
- Zdokonaľovaniu sa v anglickom jazyku, keďže angličtina je komunikačným jazykom projektu.
- K forme účasti na spolupráci – vzájomne si budeme odovzdávať nápady a projekty.
- Spoznávaniu iných miest na základe uvedomovania si ich hodnoty a nášho vlastného životného prostredia.
- Vysokému stupňu motivácie.
- Príjemnému pocitu, že sa zúčastňujeme na veľkom projekte.
- Zmene v prístupe k vzdelávaciemu programu.
- Zvýšeniu zdrojov vzdelávania, motivácie, ... pre prístup do učebných osnov.

Fotogaléria