Navigácia

Motivácia a ciele pa

Motivácia a ciele partnerstva

Motivácia

Tento projekt, založený na spolupráci škôl z rôznych krajín Európy, je úžasnou príležitosťou spoločne pracovať na úlohe „Cesta k lepšej klíme“. Projekt nám dáva možnosť navštíviť rozličné školy v rôznych krajinách a vidieť, ako pracujú s „klimatickými zmenami“, zdieľať s nimi ich nápady, ich spôsob poznávania, ...
Skutočnosť, že v projekte sú zapojené školy z 5 rôznych krajín, má veľký význam, pretože je veľký rozdiel medzi Portugalskom, Slovenskom, Španielskom, ... Rozdiely sa týkajú jazyka, podnebia, polohy na Zemi, nárokov na vykurovanie, využívania vody, ... takže deti to môžu vidieť, počuť, zažiť.

Ciele a stratégia partnerstva

V prvom rade chceme hovoriť o téme a diskutovať o parciálnych témach, s ktorými budeme pracovať: zodpovedná spotreba, prírodné zdroje, premýšľaj skôr ako ideš nakupovať, zredukovanie spotreby, vplyv médií na správanie spotrebiteľa,...  Každá škola nadviaže kontakt s externými expertmi z miestnych organizácií a spolu s nimi vypracuje úlohy, aktivity, hry, návštevy a metodické postupy, týkajúce sa jednotlivých tém, ktoré budú vhodné pre ich školu a žiakov.
Všetky dobré nápady budú uverejnené na webovej stránke a účastníci sa budú s nimi bližšie oboznamovať na stretnutiach.
Po stretnutiach budú úlohy, aktivity, ... implementované a hodnotené žiakmi.
Ciele, ktoré by sme radi dosiahli:
Starostlivosť o životné prostredie -> menej je viac

-Dozvedieť sa o metódach, nových technológiach a stratégiach, aby sa zo zúčastnených stali zodpovední spotrebitelia
-Učiť sa a propagovať zodpovedný postoj s cieľom nevyhadzovať veci, ktoré je možné opätovne použiť alebo recyklovať
-Rozvíjať kritický postoj v škole i doma, ku spotrebe
-Naučiť deti vidieť vplyv médií na našu spotrebu
-Ukázať im, že výroba používa propagáciu a marketing, aby sme nakupovali
-Viesť ich k tomu, aby používali vodu, elektrinu, papier, atď. zodpovedne.
-Naučiť ich, že je veľmi dôležité zdravo sa stravovať.
-Vytvárať didaktické materiály k výchove spotrebiteľa, ktoré budú zároveň slúžiť ako zdroj poznania kultúry, tradícií, gastronómie, atď.
-Pokúsiť sa zaradiť výchovu spotrebiteľa medzi dôležité ciele vzdelávania v školách.
-Využívať internet na vyhľadávanie informácií a komunikáciu medzi školami posielaním mailov.
-Zoznamovať sa s inými školami, dedinami, krajinami,...
-Získať informácie od rodičov a starých rodičov o tradičných hrách a využívať ich ako alternatívu k televízii, počítačovým hrám, ...
-Poznávať hry, ktoré sa hrávali v iných krajinách.
-Zhotovovať hračky z už použitých materiálov  a podeliť sa s nimi s ostatnými školami.
-Vytvoriť vzdelávací program s výučbou, hrami, návštevami pre deti základných škôl na tému „Cesta k lepšej klíme“.
-Výmena didaktických materiálov, týkajúcich sa klimatických zmien.
-Vytvoriť spoluprácu s miestnymi organizáciami, ktoré majú „know-how“ k našej téme.
-Komunikovať s rodičmi o „Ceste k lepšej klíme“, dať im možnosť prezrieť si práce detí.
-Spojenie a kontakt s partnerskými školami cez internet zvýši možnosti výmeny informácií, skúseností a poznatkov o uvedených témach.

Fotogaléria